علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ بابویه‌ قمی‌، متوفی‌ سال‌329 هجری‌ قمری‌ از علمای‌ بزرگ‌ شیعه‌ وپارسایان‌ عارف‌ عصر غیبت‌ صغری‌ بود. وی‌ در شهرقم‌ زندگی‌ می‌كرد و با مغازه‌ای‌ كوچك‌ در بازا قم‌از راه‌ كسب‌ و فورش‌ كالا امرار معاش‌ می‌كرد وساعاتی‌ از روز را در منزل‌ خود به‌ تدریس‌ و تبلیغ‌احكام‌ دین‌ و نقل‌ روایات‌ ائمه‌ معصومین‌ (ع‌)می‌پرداخت‌. در فقه‌، كتاب‌ (فقه‌الرضا) به‌ ایشان‌نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌ و در حدیث‌، كتاب‌(الامامه‌ و التبصره‌) تالیف‌ ایشان‌ است‌. این‌ كتاب‌درباره‌ امامت‌ و امامان‌ (ع‌) است‌ كه‌ بعد از رسالت‌حضرت‌ رسول‌ سلسله‌ امامان‌ معصوم‌ را مستند به‌روایات‌ اهل‌ بیت‌ تا پیامبر اسلام‌ (ص‌) بیان‌می‌فرمایند. نجاشی‌ در كتاب‌ معروف‌ رجال‌ خودكه‌ اولین‌ اثر جامع‌ درباره‌ رجال‌ شیعه‌ در نیمه‌ اول‌قرن‌ پنجم‌ هجری‌ است‌ درباره‌ شیخ‌ صدوق‌ اول‌می‌نویسد او شیخ‌ قمی‌ها و فقیه‌ آنان‌ بود و او راصاحب‌ كتاب‌های‌ زیادی‌ حتی‌ در طب‌، معرفی‌می‌كند. وی‌ به‌ عراق‌ محضر حسین‌ بن‌ روح‌ رسید وبه‌ لحاظ این‌ كه‌ فرزندی‌ خداوند به‌ او نداده‌بودند نامه‌ای‌ را خطاب‌ به‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) مرقوم‌داشتند تا حسین‌ بن‌ روح‌ به‌ محضر امام‌ زمان‌ (عج‌)برسانند، حسین‌ بن‌ روح‌ همین‌ كار را انجام‌ داد وپاسخ‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) را كه‌ خطاب‌ به‌ علی‌ بن‌بابویه‌ صدوق‌ اول‌ چنین‌ نوشته‌ بود آورد (ماخداوند بزرگ‌ را بنا به‌ مطلبی‌ كه‌ خواستید دعاكردیم‌ و به‌ زودی‌ دو پسر به‌ تو روزی‌ خواهد داد)و بعد پسر به‌ نام‌های‌ محمد (ابوجعفر) و ابوعبدا...خداوند به‌ شیخ‌ صدوق‌ اول‌ داد كه‌ ابوجعفرمحمد بن‌ حسین‌ بن‌ بابویه‌ قمی‌ از بزرگان‌ فقه‌ وحدیث‌ شیعه‌ شد و هموره‌ به‌ این‌ موضوع‌ افتخارمی‌كرد كه‌ من‌ به‌ دعای‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) متولدشدم‌. نجاشی‌ در كتاب‌ رجالش‌ می‌نویسد: جمعی‌بودند كه‌ نگهان‌ سمری‌ گفت‌ خداوند علی‌ بن‌بابویه‌ را رحمت‌ كند به‌ ایشان‌ عرض‌ شد صدوق‌زنده‌ است‌ سمری‌ پاسخ‌ داد اكنون‌ امروز او فوت‌كرد و خبر آمد كه‌ علی‌ بن‌ بابویه‌ قمی‌ ، صدوق‌اول‌ به‌ سال‌ 329 هجری‌ قمری‌ فوت‌ كرد ومزارش‌ هم‌اكنون‌ در شهر قم‌ قسمت‌ جنوبی‌مدرسه‌ آیت‌ا... گلپایگانی‌ واقع‌ شده‌ است‌. همان‌طور كه‌ گفتیم‌ سال‌ 329 هجری‌ قمری‌ را سال‌تناثر نجوم‌ یعنی‌ سال‌ فروریختن‌ ستاره‌ها نامیدندكه‌ آسمان‌ علم‌ به‌ ویژه‌ علوم‌ اهل‌ بین‌ (ع‌) ستارگان‌درخشانی‌ چون‌ مرحوم‌ كلینی‌ و مرحوم‌ صدوق‌اول‌ و علی‌ سمری‌ نائب‌ خاص‌ چهارم‌ امام‌ زمان‌(عج‌) را و... از دست‌ داد.
    
    شیخ‌ صدوق‌ دوم‌
    محمد فرزند علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ بابویه‌ قمی‌مشهور به‌ شیخ‌ صدوق‌ در شهر قم‌ به‌ سال‌ 305هجری‌ قمری‌ هنگام‌ نیابت‌ خاصه‌ حسین‌ بن‌ روح‌،سومین‌ نائب‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) از دعای‌ خیر آن‌حضرت‌ متولد شد ایشان‌ بیش‌ از بیست‌ سال‌دوران‌ پربركت‌ حیات‌ پدربزرگوارش‌ را درك‌كرد ولی‌ حوالی‌ بیست‌ و چهار سال‌ داشت‌ كه‌پدرش‌ و بعد از پدرس‌ علی‌ سمری‌ به‌ سال‌ 329هجری‌ فوت‌ كردند و غیبت‌ كبری‌ امام‌ زمان‌ (عج‌)آغاز شد شاید شیخ‌ صدوق‌ دوم‌ را بتوان‌ اولین‌مرجع‌ تقلید شیعیان‌ جهان‌ در آغاز غیبت‌ كبری‌امام‌ زمان‌ دانست‌. او در زمینه‌ فقه‌ و حدیث‌شناسی‌ اعلم‌ علمای‌ عصر خود بود، مردم‌ او وخانواده‌اش‌ را به‌ پارسایی‌ و پاكدامنی‌می‌شناختند. و پدر و پسر را بدین‌ جهت‌ صدوق‌می‌نامیدند كه‌ در گفتار و كردارشان‌ صادق‌ بودندشیخ‌ صدوق‌ در فقه‌ دو كتاب‌ مقنع‌ و هدایه‌ و درحدیث‌ كتاب‌های‌ -1 صفات‌ الشیعه‌ -2 فضائل‌الشیعه‌ -3 من‌ لایحضره‌ الفقیه‌ (دومین‌ كتاب‌ ازكتاب‌های‌ چهارگانه‌ منابع‌ فقه‌ شیعه‌ است‌) -4 علل‌الشرایع‌ -5 عیون‌ اخبارالرضا -6 الخصال‌ -7الامالی‌ -8 التوحید -9 ثواب‌ الاعمال‌ -10فضائل‌ الاشهرالثلاثه‌ -11 كمال‌ الدین‌ و تمام‌النعمه‌ -12 مصادقه‌ الاخوان‌ -13 معانی‌ الاخباررا تالیف‌ كرد. شیخ‌ در سال‌ 381 هجری‌ در سن‌76 سالگی‌ جهان‌ مادی‌ را پس‌ از عمری‌ با بركت‌وداع‌ كرد و به‌ سرای‌ باقی‌ شتافت‌ و مزار اوهم‌اكنون‌ در ابن‌بابویه‌ شهرری‌ دارالشفای‌دلسوختگان‌ معرفت‌ به‌ اهل‌ بیت‌ (ع‌) است‌.
    
    سایر علمای‌ شیعه‌ معاصر
    محمد بن‌ همام‌ اسكافی‌ صاحب‌ كتاب‌ تمحیص‌از منطقه‌ اسكاف‌، میان‌ بصره‌ و كوفه‌ به‌ سال‌ 285هجری‌ قمری‌ است‌. پدرش‌ از مریدان‌ امام‌ حسن‌عسكری‌ (ع‌) بود و نامه‌ای‌ به‌ حضرت‌ نوشتند تاخداوند فرزند صالحی‌ به‌ او عنایت‌ فرماید امام‌ درپاسخ‌ فرمودند: (خداوند خواسته‌ تو را برآورده‌فرمود) محمد اسكافی‌ به‌ محضر نائبان‌ خاص‌ امام‌زمان‌ عثمان‌ بن‌ سعید، محمد بن‌ عثمان‌، حسین‌ بن‌روح‌ و علی‌ سمری‌ رسیده‌ است‌ وی‌ در سن‌ 80سالگی‌ در سال‌ 336 هجری‌ چشم‌ از جهن‌مادی‌ فروبست‌. قاضی‌ نعمان‌ مغربی‌ مولف‌ كتاب‌دعائم‌ الاسلام‌ از دیگر علمای‌ معاصر عصر نیابت‌خاصه‌ است‌ كه‌ به‌ سال‌ 363 هجری‌ ارتحال‌فرمودند و دیگر شخصیت‌ این‌ زمان‌ جعفر بن‌محمد بن‌ قولویه‌ قمی‌ صاحب‌ كتاب‌ كامل‌الزیارات‌ كه‌ در خصوص‌ زیارت‌ ائمه‌ معصومین‌(ع‌) نوشته‌ است‌ ایشان‌ نیز به‌ سال‌ 368 هجری‌قمری‌ فوت‌ كردند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 اسفند 1385    | توسط: عباس ریاضت    | طبقه بندی: معرفی مشاهیر جهان،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

 

 


 

کلاس gis دپارتمان آموزشی معماری و شهرسازی راگا برگزرا کننده دوره های آموزشی و کلاس های کنکور ارشد و دکتری  و آزمون های آزمایشی در سراسر ایران شهرسازان محترم از یان پس می توانید محصولات و مقالات و فایل های کمیاب شهرسازی را به راحتی از فروشگاه شهرساز از هر نقطه از جهان که هستید تهیه نمایید و یا محصولات خود را به فروش برسانید برای این کار اینجا کلیک کنید