تبلیغات
electorotirip - ?آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر
 
electorotirip
ترکیب شهرسازی+الکترونیک+کامپیوتر چی میشه به به
یکشنبه 29 بهمن 1385 :: عباس ریاضت
?آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر

ماده 1- اولین جلسه هردوره شورای اسلامی شهر ، كه دراین آئین نامه شورا نامیده می شود بعد ازقطعی شدن نتایج انتخابات ، درتاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداری وبا حضور دعوت كننده یا نماینده وی تشكیل وباحضور دوسوم اعضارسمیت می یابد.

ماده 2- دراولین جلسه شورا مسن ترین فرد ازاعضای حاضر به عنوان رئیس سی ودونفر از جوانترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می شوند ودرجایگاه هیئت رئیسه قرارمی گیرند.

ماده 3- وظایف هیئت رئیسه  سنی اداره اولین جلسه اعم ازانجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیئت رئیسه دائم شورا می باشد.

 

تبصره – مراسم تحلیف براساس دستورالعملی كه به تصویب شورای عالی استانها می رسد انجام می شود.

ماده 4 – اعضای شورا دراولین جلسه خود ازبین اعضای شورا هیئت رئیسه شورا شامل رئیس ، نایب رئیس وحداقل یك منشی وهمچنین یك نفر را به عنوان سخنگو برای مدت دوسال ونماینده یا نمایندگان شورا درشورای اسلامی شهرستان را تا پایان همان دوره انتخاب می نمایند.

تبصره – رئیس شورا موظف است درصورت قطعیت یافتن خروج عضوی ازشورا ، مراتب را به فرمانداری ذیربط به طور كتبی گزارش دهد تا فرماندار ازعضو علی البدل شورا با احتساب رای وی برای شركت درجلسات  دعوت نماید.

ماده 5- عضویت درشورا قائم به شخص است وقابل واگذاری به دیگری نیست . هیچیك ازاعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیراعم ازعضو یا غیرعضو ندارد.

ماده 6 – وظایف رئیس شورا به شرح زیر است :

1- مسئولیت اموراداری ومالی شورا

2- اداره جلسات شورا وبرقراری نظم درجلسات

3-دعوت ازاشخاصی كه حضور آنها درجلسات شورا ضرورت داشته باشد.

4- دعوت ازاعضا وتقسیم كار بین اعضاوكمیسیونهای شورا

5- ابلاغ ونظارت برپیگیری مصوبات شورا

6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا كه ازبین اعضای شورا انتخاب می شوند به مسئولان اجرایی نهادها وسازمانهای دولتی درصورت درخواست آنها

7- امضای احكام مسئول واعضای دبیرخانه وسایر كاركنان شورا براساس تشكیلات تفضیلی شورا

8- ارسال نسخه ای ازبودجه مصوب وهزینه شورا درپایان هرسال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان واستان مربوط ونیز انتشار آن جهت اطلاع عموم

9- ابلاغ كتبی موارد اعتراض وایراد اعضا كه به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذكر به شهردار ودریافت پاسخ كتبی یا شفاهی شهردار درخصوص تذكر ابلاغی آن درجلسه شورا.

10- امضای كلیه مكاتبات رسمی شورا .

11-اعلام روز وساعت تشكیل جلسه بعد ، قبل ازختم هرجلسه .

ماده 7 – نایب رئیس شورا درغیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می دهد ودرمقابل شورا مسئول است.

ماده 8- وظایف هیئت رئیسه وسخنگو به موجب دستورالعملی تعیین می شود كه به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ماده 9- به منظور بررسی ، اصلاح وتكمیل پیشنهادات ونیز تهیه طرحهای لازم وانجام وظایف قانونی كه شورا برعهده دارد ، كمیسیونها وكارگروههای تخصصی تشكیل می شود.

تبصره – تركیب ، چگونگی اداره ووظایف این كمیسیونها به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ماده 10 – پیشنهادات واصل شده به كمیسیون درصورتی كه مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهرداریا نماینده وی كه بدون حق رای وبرای ادای توضیحات درجلسات شركت می كند ، رسیدگی خواهد شد.

 

ماده 11- هرعضو شورا می تواند ازمقام خود استعفا دهد پذیرش استعفا با تصویب اكثریت مطلق آرای حاضران درجلسه امكان پذیر است.

ماده 12- عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذكر دلایل به رئیس تقدیم نماید ورئیس آن را درنخستین جلسه علنی بعدی شورا دردستوركارقراردهد ودراین فاصله عضو متقاضی می تواند درصورت تمایل اعلام انصراف نماید.

ماده 13- برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود . سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداكثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می نماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می توانند صحبت كنند وپس ازآن رای گیری می شود.

ماده 14- هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضابه نحوی باشد كه مانع ازرسمیت جلسه گردد قابل طرح درشورا نیست.

ماده 15- رئیس شورا موظف است بلافاصله پس ازقطعیت یافتن خروج عضوی ازشورا به دلایلی نظیر استعفا ، فوت ، جنون وسلب عضویت ، مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طور كتبی اعلام نماید.

ماده 16- غیبت ازجلسات شورا با اطلاع رئیس شورا وازجلسات كمیسیونها با اطلاع رئیس كمیسیون مربوط امكان پذیر است.

تبصره 1-تشخیص موجه بودن غیبت وتاخیر وتعجیل درجلسات شورا برعهده شورا ودرجلسات كمیسیونها با تصویب كمیسیون می باشد ودرهرصورت اعلان رسمی غیبت وتاخیر با رئیس شورا خواهد بود.

تبصره 2- رسیدگی به موجه وغیرموجه بودن تاخیر درپایان همان جلسه وغیبت دراولین جلسه بعدی به عمل می آید وعضو غایب می تواند دراین فاصله دلایل خود را مبنی برموجه بودن غیبت به رئیس شورا ارائه دهد.

ماده 17- درمواردی كه براساس قوانین ومقررات نماینده یا نمایندگانی ازشورا به عنوان عضو سایر مجامع وشوراها انتخاب می شوند نماینده یا نمایندگان یاد شده با تصویب شورا انتخاب وتوسط رئیس شورا معرفی می شوند.

تبصره – نمایندگان منتخب موظفند گزارش كار خود را دراولین جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت كتبی نیز به رئیس شورا ارائه نمایند.

ماده 18- دستور جلسات رسمی شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات وبا توجه به اولویتها ازطرف هیئت رئیسه تهیه شود وحداقل یك هفته قبل ازتشكیل جلسه دراختیار اعضا قرارگیرد.

تبصره 1 – درصورت تعدد تقاضاها دریك زمان تشخیص اولویت با هیئت رئیسه خواهد بود.

تبصره 2-با تصویب اكثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستورجلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت یا مسكوت گذاشت .

ماده 19-درهرجلسه حداكثر سه نفر ازاعضا كه تا ( 48 ) ساعت قبل ازشروع جلسه رسمی تقاضای نطق قبل ازدستور نموده اند درحدود وظایف شورا طبق فهرست تنظیمی حداكثر به مدت ده دقیقه برای هرنفر نطق قبل ازدستورخواهند داشت.

 

 

تبصره 1- درصورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ،ناطقان قبل ازدستورتعیین می گردند.

تبصره 2- هرعضوی كه حق نطق قبل ازدستور را بیابد می تواند تمام یا قسمتی ازوقت خود را به عضو دیگری واگذار كند.

ماده 20- رئیس شورا می تواند قبل ازورود دردستورجلسه به مدت حداكثر  ده دقیقه درمورد مسائل مهم روز شوراها مطالبی را كه آگاهی اعضا ازآن ضروری باشد به اطلاع آنها برساند.

ماده 21- اعضای شورا نسبت به موضوعاتی كه طبق دستور درشورا مطرح می شود ، می توانند قبل ازجلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند.

 درصورتی كه موافق یا مخالف ثبت نام نكرده باشد اعضا درجلسه شورا می توانند نوبت بگیرند وبه ترتیب تقدم ثبت نام با گرفتن نوبت نطق خواهند كرد. اگر هیچ موافقی وجود نداشته باشد یك مخالف صحبت می كند واگر مخالفی وجود نداشت تنها یك موافق می تواند صحبت كند.

تبصره – درصورت صحبت خارج ازموضوع ، رئیس جلسه به آنها تذكر خواهد داد ودرصورت دونوبت تذكر درنوبت سوم ناطق ازادامه نطق منع خواهد شد.

ماده 22-تقاضای كفایت مذاكرات یا افزایش مدت شور یا مسكوت ماندن یك پیشنهاد ، به پیشنهاد رئیس شورا با حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسیدگی است یك مخالف ویك موافق هركدام تا پنج دقیقه صحبت می نمایند وسپس رای گیری می شود وتصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئیس جلسه اجرا می شود.

ماده 23- اخطار راجع به منافی بودن طرحها وپیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مقررات جاری وبا آئین نامه داخلی شورا براظهارات دیگر مقدم است.

ماده 24-درصورت توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی ، درهمان جلسه یا درجلسه  بعد ، با تشخیص هیئت رئیسه به آنها تا پانزده دقیقه اجازه نطق دردردفاع ازخود داده خواهد شد.

ماده 25- نحوه اداره جلسات ،رای گیری وبررسی پیشنهادهای واصل شده براساس دستورالعملی است كه به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

الف 22/3                

 

                                                                                                                                                                           محمد رضا عارف

                                                                                                                                                                      معاون اول رئیس جمهور

 

                                                                             

نوع مطلب : معماری وشهرسازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 5 اسفند 1385 04:02 ق.ظ
یسبسیبسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
این وبلاگ یکی از قدیمی ترین وبلاگ های شهرسازی ایران است.

مدیر وبلاگ : عباس ریاضت
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
دوست دارید چه مبحث هایی در وبلاگ بیشتر مطرح شوند؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :